Ett nytt internationellt forskningsprojekt som ska leda till förbättringar i äldreomsorgen har inletts på Karolinska Institutet, KI.

 

 

Projektet handlar om att sprida riktlinjer, stödja personalen i tillämpningen av dessa och att följa och utvärdera såväl riktlinjerna som implementeringsprocessen.

? Genom att vi deltar i denna omfattande studie kan vi utveckla svensk äldreomsorg vad gäller omhändertagande av urininkontinens hos äldre. Behovet av förbättringar i äldreomsorg har varit i fokus under en längre tid och ofta har man försökt lösa kvalitetsproblem med utbildningssatsningar. Men för att verkligen kunna förbättra omsorgen måste vi också veta mer, särkilt om de omgivningsfaktorer som bidrar till att ny kunskap omvandlas till praxis, säger sjuksköterskan och forskaren Lars Wallin, som samordnar den svenska delen av projektet.

 

 

Studien kommer att genomföras i fyra länder i Europa: Sverige, England, Irland och Nederländerna, med möjlighet att inkludera äldreomsorgsenheter även i Australien. Konferenser och nätverksaktiviteter kommer att genomföras för att involvera andra länder i Europa samt övriga världen. Själva projektet är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, sex andra universitet i Europa, University of Alberta i Kanada och University of Adelaide i Australien.

? Vi hoppas kunna bidra till förbättrad livskvalitet för äldre med stora omsorgsbehov och deras närstående samtidigt som vi kan minska kostnaderna för vård och omsorg, säger huvudprojektledare Kate Seers, professor vid University of Warwick.

 

Källa: Karolinska Institutet