Hur livet påverkas

Ungefär tio procent av västvärldens kvinnor har problem med ofrivilligt urinläckage. Hos män är urinläckage mindre vanligt. Men alltfler män och kvinnor drabbas i takt med att de blir äldre. Det viktigt att ägna tid och forskning åt ett så omfattande hälsoproblem.

Det har gjorts studier på hur livskvaliteten förändras hos kvinnor som lider av urininkontinens. Resultaten visar bland annat att inkontinensen utgör en psykologisk belastning för de drabbade. Inkontinens upplevs i vissa fall som svårare att hantera än till exempel diabetes.

Trängningsinkontinens är mer besvärande än ansträngningsinkontinens. Det beror främst på att trängningarna kommer plötsligt och utan att den drabbade har möjlighet att kontrollera trängningen. Ansträngningsinkontinens däremot uppstår främst vid olika typer av ansträngning, och är därmed en form av inkontinens som är lättare att förutse.

Urinläckagets påverkan på vardagslivet står i relation till ålder och symtom. Yngre kvinnor upplever sitt inkontinensproblem som värre än vad äldre kvinnor gör och ju större läckaget är, desto mer besvärande upplevs det av den drabbade.Också ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är inkontinens betydelsefullt att studera. På kort sikt ökar kostnaderna för samhället när allt fler söker hjälp för sitt läckagebesvär. Men sett ur ett långsiktigt perspektiv minskar samhällets utgifter när livskvaliteten och välbefinnandet förbättras hos medborgarna.

Uppgifterna ovan bygger på en avhandling av den norska sjuksköterskan och uroterapeuten Anne Guttormsen Vinsnes: "Konsekvenser av urininkontinens sett ur ett folkhälsovetenskapligt perspektiv".

Några exempel på avhandlingar:

Stress urinary incontinence among women  -  Aspects of risk factors, evaluation and surgical treatment    Jan Persson, Dept of Obstetrics and Gynecology, Lund 2001   IBSN  91-628-4692-2

 

Pelvic floor dysfunction  -  A clinical and epidemiological study   Eva Uustal Fornell, Division of Obstetrics and gynecology,  Linköping  2003  IBSN  91-7373-511-6  ISSN  0345-0082

 

Urinary incontinence in middle-aged women  -  a population-based study on prevalence, risk factors and the role of the urethra   Pia Teleman  Dept of Obstetrics and Gynecology, Lund 2003  IBSN  91-628-5917-X

 

Pelvic floor dysfunction  -  A vaginal surface EMG study in healthy and incontinent women   Marianne Gunnarsson  Dept of Urology  Lund 2002   IBSN 91-628-5174-8

 

Konsekvenser av urininkontinens sett i ett folkhelsevitenskapelig perspektiv - Anne Guttormsen Vinsnes, Nordiska Hälsovårdshögskolan Göteborg

2000. ISBN 91-88710-93-9