Den 1 januari, 2010, ska vårdvalet vara infört i hela Sverige. Tanken med det nya systemet är att öka valfriheten för den enskilda patienten. Farhågor finns dock att så inte blir fallet. Magdalena Spak, distriktssköterska, ger dig tips om vad du, som har blåsproblem eller inkontinens, bör tänka på inför valet.

Sedan den 1 januari, 2008, har alla invånare i Stockholms läns landsting kunnat välja vilken husläkarmottagning, barnavårds- och mödravårdscentral, logopedverksamhet och fotsjukvård de velat vända sig till. Med tiden har fler verksamheter kommit att ingå och utvidgningen fortsätter. I Skåne infördes vårdvalet den 1 januari i år och i Västra Götaland den 1 oktober.

 

Det är riksdagen som har bestämt att det nya vårdvalssystemet ska införas i landet. Syftet, enligt politikerna, är att öka valfriheten för patienterna och att underlätta för nya vårdgivare att etablera sig i primärvården. Konkurrensen mellan de olika vårdgivarna är tänkt att öka för att på så vis förbättra effektiviteten. Man hoppas även att det nya systemet ska få fler läkare att söka sig till primärvården och motverka den läkarbrist som finns på flera håll, bland annat i Skåne där var fjärde läkartjänst är vakant inom närsjukvården.

För dig som är patient innebär vårdvalet, i första hand, att du själv kan välja vilken vårdcentral du vill tillhöra. Du kan välja en som ligger när ditt arbete, om du tycker att det är praktiskt, en som har kvällsöppet eller en som du fått rekommenderad. Skulle du inte vara nöjd kan du när som helst byta.

 

Bor du ett storstadsområde har du antagligen inga svårigheter att finna en vårdcentral nära hemmet eller arbetsplatsen, värre kan det bli för den som bor på landsbygden. Kritiska röster har höjts den senaste tiden då man befarar att vårdutbudet kommer att försämras markant på vissa orter.

För att du ska kunna välja en viss vårdcentral krävs dock att denna uppfyller de krav som ditt landsting ställt på vårdgivarna. Det är upp till respektive landsting att bestämma vilka krav de vill ställa, de kan således variera i landet. Magdalena Spak, distriktssköterska Primärvården Göteborg och Inkontinenscentrum Västra Götaland är kritisk till de krav landstinget där ställer på vårdcentralerna.

I kravboken finns det mycket tydligt preciserat att vårdenheten ansvarar för patienter med kroniska sjukdomar. Alla patienter med astma/kol samt diabetes skall erbjudas vård av specialistutbildad sjuksköterska.

 

Förvisso står det vårdcentralen fritt att starta en inkontinensmottagning men det hade varit önskvärt att ovanstående krav även hade ställts på omhändertagandet av patienter med blåsproblem och inkontinens, konstaterar hon.
Blåsproblem och inkontinens borde ha samma ställning som vården vid diabetes och astma/KOL. Det är speciellt viktigt idag då allt fler patienter, som tidigare behandlats på sjukhus, ska få sin vård tillgodosedd inom primärvården. Det behövs specialistkompetens för att ta hand om patienter med svårare problematik.
Helst skulle hon vilja se betydligt fler uroterapeuter inom primärvården, som förutom att ta hand patienter, skulle kunna fungera som rådgivare till distriktssköterskorna.

En av grundstenarna i vårdvalet är att den offentliga ersättningen, primärvårdspengen, till vårdcentralen ska följa patienten. Det innebär att vårdcentralen kommer att förlora ersättningen om du väljer att registrera dig hos en annan vårdgivare. Exakt hur ersättningen utformas är upp till respektive landsting och här ser det olika ut i landet. Till skillnad från till exempel Västra Götaland där ersättningen påverkas av bland annat patientens ålder och vårdbehov, är primärvårdspengen för ett läkarbesök i Stockholm den samma oavsett om patienten är en snuvig tjugoåring eller multisjuk åttioåring. Detta har väckt många kritiska röster, i Stockholm läns landsting pågår därför nu en översyn av ersättningssystemet. En ny modell för att beräkna ersättning kommer att tas i bruk i januari 2011.

Vad bör du då tänka på när du väljer vårdcentral?

Du bör fråga vilken erfarenhet personalen på vårdcentralen har av att utreda och behandla blåsproblem och inkontinens. Har distriktssköterskorna gått kursen om omvårdnad vid inkontinens. Finns det uroterapeuter?  tipsar Magdalena.

 

Vilka konsekvenser vårdvalet kommer att få kan inte Magdalena inte svara på. Vårdvalet infördes 1 oktober i Västra Götaland och många nya privata vårdgivare har etablerat sig. Hon har dock sina farhågor när det gäller kvaliteten på inkontinensvården och huruvida vårdpersonalen kommer att ha den tid som krävs för att utreda, behandla och följa upp patienter med blåsproblem och inkontinens.