Över en miljon Svenskar har inkontinenes och blåstömningsbesvär. Det finns hjälpmedel som gör att många kan ha en välfungerande vardag. 
Upphandling av hjälpmedel (upphandlingsprocessen) utgör en särskild utmaning eftersom inkontinens och blås- och tarmdysfunktion är ett intimt problem där hjälpmedel är centralt i behandlingen. 
Det är inte ovanligt att en person använder ett hjälpmedel mer än sex gånger per dygn och många med inkontinens lever med detta under en hel livslängd. Hjälpmedel är självklart viktigast för brukaren och det är dem samt förskrivare med stödjande organsiationer som har den bästa och största erfarenheten av hjälpmedel ur praktisk synvinkel. 
Vi uppmanar upphandlande myndigheter, landsting och sjukvård att betrakta de lokala patient- och anhörigorgansiationerna som en värdefull samarbetspartners vid behovsinventeringen inför en upphandling samt vid uppföljning och utvärdering vid avslutad upphandling. 

Målet för en upphandling som genomförs inom detta område är att skapa goda förutsättningar för personer med urininkontinens, urinretention eller avföringsinkontinens, att leva ett självständigt liv med hög livskvalitet. Det handlar om att göra det möjligt till ett så normalt liv som möjligt i hemmet, på jobbet, på fritiden, i skolan och i andra livssituationer.Traditionellt bemannas expertgrupper med vårdpersonal som tillsammans med upphandlare och materialkonsulent arbetar fram ett förfrågningsunderlag utifrån verksamhetens behov. När behovet inte finns inom vårdens verksamhet utan flyttar ut med patienten, borde naturligtvis de vars vardag i högsta grad påverkas av upphandlingen, ha möjlighet att tillsammans med landstinget och sjukvården definiera de behov som finns. Det kan antingen ske genom att patientrepresentanter är delaktiga i behovsformuleringen inför en upphandling, att de får vara deltagare i expertgruppen eller på annat sätt får möjlighet att bidra. 

Stöd i patientlagen

Patienters rätt till information och delaktighet i sin vård och behandling är av grundläggande betydelse och en förutsättning för god omvårdnad. Den 1 januari 2015 trädde Patientlag (2014:821) i kraft med syfte att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet i den egna vården. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Vårdanalys, har på regeringens uppdrag följt implementeringen av patientlagen. I sin slutrapport från 2017 konstaterar man att patientens faktiska ställning inte har förbättrats, och i vissa avseenden till och med försämrats, sedan införandet av lagen. Myndigheten rekommenderar därför en samlad strategi, med ett antal förbättringsförslag, för att stärka patientens ställning. Ett av de presenterade förslagen är att underlätta patienternas möjlighet att påverka vården, både som individer och kollektiv. Vi vill hävda att det är speciellt viktigt vid val och utprovning av hjälpmedel vid blås- och tarmdysfunktion. Den ovärderliga erfarenheten och förståelsen för de individuella behoven som brukare av hjälpmedel vid blås- och tarmdysfunktion besitter ska inte underskattas. Följaktligen borde en tydlig implementering av patientlagen vara att redan i upphandlingsprocessen vara mer lyhörd för patienters röster. Det tror vi är en av grundstenarna till att upphandla ett ändamålsenligt och brett sortiment, som i sin tur kan fylla olika patienters behov, individuella förutsättningar och livssituationer. Därmed utökas möjligheterna till att hjälpa personer som använder hjälpmedel vid blås- och tarmdysfunktion till ett självständigt liv med hög livskvalitet. För att inte tala om att möjliggöra en god vård och omsorg på lika villkor för den berörda gruppen. Individuell behandling bidrar till en ökad följsamhet och därmed en framgångsrik behandling. Ett av skälen till att upphandla offentligt är att ta tillvara konkurrensen på marknaden och främja ett kostnadseffektivt användande av skattemedel. Vi är övertygade om att inkluderande av patient- och anhörigorganisationer i upphandlingsprocessen kommer att gagna både upphandlande myndighet och oss alla som skattebetalare.

Anhörigas riksförbund
Neuroförbundet
Nikola - nätverk inom blås- och tarmdysfunktion
Distriktssköterskeföreningen
Inkontinensgruppen i Swedish Medtech
Personskadeförbundet RTP
RG Aktiv Rehabilitering 
Sinoba
Uroterapeutisk förening