1. Ändamål och syfte
Sinoba är en ideell förening med syfte att sprida kunskap om urininkontinens och blåsproblem. Sinobas uppgift är att stödja personer med urininkontinens eller andra blåsproblem, samt deras anhöriga. Föreningen skall vara öppen för alla intresserade och skall vara partipolitiskt och religiöst obunden.


SINOBA vill att fler med urininkontinens och blåsproblem ska få vård och hjälp. Föreningen vill påverka beslutsfattare så att tillräckliga vårdresurser tillhandahålls. Målet är att alla med urininkontinens och blåsproblem kan uppleva full acceptans i samhället och få möjlighet till förbättrad livskvalitet.


2. Medlemskap
Anmälan om medlemskap görs via Sinobas hemsida, www.sinoba.se. Medlem som inte följer föreningens stadgar kan uteslutas av styrelsen.
Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.
Utträde ur föreningen görs via hemsidan.


3. Verksamhetsår, redovisningsår och årsmöte
Årsmötet äger rum innan april månads utgång. Kallelse sker på föreningens hemsida senast tre veckor innan mötesdatum. Verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Extra stämma skall hållas då styrelsen finner det påkallat.
Motion till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan årsmötet.
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:


1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare att jämte ordföranden justera mötets
protokoll.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhetsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret
11. Fastställande av antal styrelseledamöter.
12. Val av styrelseledamöter
13. Val av revisor och revisorssuppleant för en tid av ett år.
14. Val av valberedning bestående av minst två personer för en tid av ett år, varav en skall
vara sammankallande.
15. Fastställande av medlemsavgift och andra avgifter.
16. Behandling av förslag som väckts av styrelsen.
17. Behandling av medlemmars motioner, som inkommit till styrelsen senast två veckor
före årsmötet.
18. Övriga frågor.
19. Årsmötets avslutande.


4. Styrelse och revisor
Styrelsen ansvarar för verksamheten och förvaltar tillgångarna. Styrelsen består av minst fem och högst sju ledamöter. I styrelsen bör ingå representanter för berörda såväl som från professionen. Ledamöterna väljs för en tid av två år, med överlappande mandatperiod. Styrelsen konstituerar sig snarast efter årsmötet. Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör, var för sig.
Styrelsen kan utse arbetsutskott.


5. Beslutsordning
Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande, vid lika röstantal har ordförande utslagsröst. Årsmötet är beslutsmässigt när kallelsen skett i enlighet med stadgarna.


6. Stadgeändring
Stadgeändring kan göras vid årsmötet med 2/3-dels majoritet.


7. Upplösning
Upplösning av föreningen kan ske vid årsmöte, med minst 2/3-dels majoritet. Föreningens
tillgångar skall vid upplösning av föreningen, tillfalla forskning inom urininkontinens och blåsproblem enligt årsmötets beslut.
- o -
Dessa stadgar antogs av föreningens interimsstyrelse 2004-10-06 och av årsmötet 2010-03-25. Stadgarna reviderades av årsmötet 2015-03-27.