Att ha tillgång till fungerande toaletter är viktigt för alla människor. Men att tillgången till skoltoaletter faktiskt kan påverka utbildningsnivån i ett land är däremot något få är medvetna om.
Mali tillhör ett av världens fattigaste länder med en medellivslängd på drygt 48 år och en spädbarnsdödlighet runt 20 procent. Den höga dödligheten är intimt förknippad med bristande sjukvård och dåliga hygieniska förhållanden. Den bristande hygienen bidrar till spridningen av sjukdomar som malaria, kolera, tuberkulos samt olika mag- och tarmsjukdomar, sjukdomar som utan rätt behandling kan vara livshotande.
På landsbygden i Mali bor människor i lerhyddor, som oftast ligger samlade i små klungor. Här försörjer sig en stor del av befolkningen på småskaligt jordbruk. Förhållandena på landsbygden är enkla, kvinnor och barn hämtar vatten från en brunn. Toaletter är det få som har, istället uträttar man sina behov ute i naturen, vilket förorenar dricksvattnet och sprider sjukdomar. Som småskaliga jordbrukare eller fiskare, med bristande tillgång till sjukvård och dålig hygien är befolkningen mycket sårbar.
En avgörande åtgärd för att bryta fattigdomsspiralen är utbildning. Trots obligatorisk skolgång i Mali är läs- och skrivkunnigheten bara tolv procent bland landets kvinnor och 27 procent bland männen. Detta hänger samman med att många barn, i synnerhet flickor, behövs i hemmet för att passa småsyskon, hämta vatten och sköta andra hushållsgöromål.
– Inte nog med att förhållandevis få flickor deltar i undervisningen, många av flickorna som börjar skolan hoppar av efter några år, berättar Martina Hibell, programhandläggare på fadderorganisationen Barnfonden, som stöder lokala fadderprojekt ibland annat bland Mali.
Flickornas avhopp beror på många olika saker, varav bristen på latriner är en.
– Tonårsflickor som menstruerar har ingenstans att ta vägen i skolan för att sköta sin personliga hygien, vilket ofta får till följd att de hoppar av skolan, förklarar Martina.
Avhoppen från skolan får stora konsekvenser för såväl de enskilda flickorna som för landet i helhet. Med bristande utbildning tenderar flickorna att giftas bort och få barn mycket unga. De har dåliga förutsättningar att försörja sig och med en låg utbildningsnivå är de dessutom mindre benägna att uppmuntra sina egna barns skolgång.
Detta är en viktig anledning till att Barnfonden, som en viktig del i fadderprojekten förutom insatser inom utbildning, hälsa och försörjning också bygger latriner på skolor.
– Under år 2009 byggde vi 121 latriner på skolor och förskolor. Samtidigt uppförde vi 52 toaletter till familjer i Mali, berättar Martina.
På sikt hoppas man medverka till att färre flickor hoppar av skolan och att de därmed får ökade möjligheter att försörja sig själva och sina barn.
Avsaknaden av skoltoaletter är ingalunda unikt för Mali. Problemet är stort i hela Västafrika.
Att ha tillgång till fungerande toaletter är viktigt för alla människor. Men att tillgången till skoltoaletter faktiskt kan påverka utbildningsnivån i ett land är däremot något få är medvetna om.
Mali tillhör ett av världens fattigaste länder med en medellivslängd på drygt 48 år och en spädbarnsdödlighet runt 20 procent. Den höga dödligheten är intimt förknippad med bristande sjukvård och dåliga hygieniska förhållanden. Den bristande hygienen bidrar till spridningen av sjukdomar som malaria, kolera, tuberkulos samt olika mag- och tarmsjukdomar, sjukdomar som utan rätt behandling kan vara livshotande.
På landsbygden i Mali bor människor i lerhyddor, som oftast ligger samlade i små klungor. Här försörjer sig en stor del av befolkningen på småskaligt jordbruk. Förhållandena på landsbygden är enkla, kvinnor och barn hämtar vatten från en brunn. Toaletter är det få som har, istället uträttar man sina behov ute i naturen, vilket förorenar dricksvattnet och sprider sjukdomar. Som småskaliga jordbrukare eller fiskare, med bristande tillgång till sjukvård och dålig hygien är befolkningen mycket sårbar.
En avgörande åtgärd för att bryta fattigdomsspiralen är utbildning. Trots obligatorisk skolgång i Mali är läs- och skrivkunnigheten bara tolv procent bland landets kvinnor och 27 procent bland männen. Detta hänger samman med att många barn, i synnerhet flickor, behövs i hemmet för att passa småsyskon, hämta vatten och sköta andra hushållsgöromål.
– Inte nog med att förhållandevis få flickor deltar i undervisningen, många av flickorna som börjar skolan hoppar av efter några år, berättar Martina Hibell, programhandläggare på fadderorganisationen Barnfonden, som stöder lokala fadderprojekt ibland annat bland Mali.
Flickornas avhopp beror på många olika saker, varav bristen på latriner är en.
– Tonårsflickor som menstruerar har ingenstans att ta vägen i skolan för att sköta sin personliga hygien, vilket ofta får till följd att de hoppar av skolan, förklarar Martina.
Avhoppen från skolan får stora konsekvenser för såväl de enskilda flickorna som för landet i helhet. Med bristande utbildning tenderar flickorna att giftas bort och få barn mycket unga. De har dåliga förutsättningar att försörja sig och med en låg utbildningsnivå är de dessutom mindre benägna att uppmuntra sina egna barns skolgång.
Detta är en viktig anledning till att Barnfonden, som en viktig del i fadderprojekten förutom insatser inom utbildning, hälsa och försörjning också bygger latriner på skolor.
– Under år 2009 byggde vi 121 latriner på skolor och förskolor. Samtidigt uppförde vi 52 toaletter till familjer i Mali, berättar Martina.
På sikt hoppas man medverka till att färre flickor hoppar av skolan och att de därmed får ökade möjligheter att försörja sig själva och sina barn.
Avsaknaden av skoltoaletter är ingalunda unikt för Mali. Problemet är stort i hela Västafrika.