barnfonden logg

World Continence Week infaller 18-24 juni och i år vill Sinoba i samarbete med Barnfonden särskilt uppmärksamma ett av årets teman för veckan, nämligen bristen på toaletter ur ett globalt perspektiv:
”Universal access to toilets should be a citizen’s right, not a privilege”. 

Ett mångfacetterat problem

Var tredje person i världen saknar idag tillgång till en toalett eller latrin. Och en toalett är inte bara en toalett, den är viktig för vår hälsa, utbildning, jämställdhet, miljö och vår trygghet. Avsaknad av en toalett eller latrin gör det svårt för människor att hålla en god hygien och dricksvattnet rent. Sjukdomar relaterade till orent vatten och dålig sanitet, som diarrésjukdomar, är ett av de största hoten mot barns hälsa världen över. Varje år dör mer än en halv miljon barn under fem års ålder till följd av diarrésjukdomar. Det betyder att fler än 800 barn yngre än fem år dör varje dag på grund av smutsigt vatten och dålig hygien och sanitet. 

En grupp som särskilt väl illustrerar de olika aspekterna av brist på adekvata toaletter är unga kvinnor.

image.pngNär det inte finns trygga eller separata toaletter i skolan är det många flickor som håller sig hela skoldagen. När de sedan får mens väljer många att stanna hemma de dagarna eftersom de inte kan sköta sin hygien. En vecka i månaden leder ofta till att de halkar efter och det i sin tur gör att många tjejer hoppar av skolan i förtid. När de slutar skolan är det många som istället gifter sig och bildar familj, trots att de själva bara är barn. För varje år en flicka går kvar i skolan bygger det utvecklingen i hela området, hon får färre barn som har större chanser att överleva, hon har själv större chanser att överleva sin graviditet och förlossning, hon får en bättre inkomst och hon prioriterar i högre grad sina barns utveckling.

Hög internationell prioritet

Tillgång till toaletter är erkänt av alla FN:s medlemsstater som något av det absolut viktigaste vi har att jobba med fram till 2030 och är nummer 6 av de 17 globala målen för hållbar utveckling: 

infobildbarnfonden

Delmål 6.2: Senast 2030 säkerställa att alla har tillgång till fullgod och rättvis  sanitet och hygienoch att ingen behöver uträtta sina behov utomhus. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt behoven hos kvinnor och flickor samt människor i utsatta situationer. 

 

Därför vill Sinoba lyfta fram Barnfondens arbete 

  • När Barnfonden bygger latriner, ges alltid utbildning parallellt.Kunskapen om varför och hur en latrin ska användas är minst lika viktig som konstruktionen.
  • Barnfonden stärker elevkommittéer. Barnen tar med sig kunskap hem och sprider vidare betydelsen av hygien och sanitet. 
  • Barnfonden konstruerar toaletter och ser till att det finns separata toaletter. Detta ökar skolnärvaron bland flickor. 

 Barnfonden är en politiskt och religiöst obunden utvecklingsorganisation som arbetar för att alla barn ska kunna utvecklas och nå sin fulla potential. Barnfonden är medlem i det internationella nätverket, ChildFund Alliance, där 11 barnfokuserade organisationer tillsammans stödjer fler än 14 miljoner barn världen över.