Sjukdomen

Många vuxna upplever besvärande symtom från de nedre urinvägarna någon gång under sina liv och förekomsten av dessa symtom ökar med tilltagande ålder. Några av dessa symtom bildar tillsammans diagnosen överaktiv blåsa (ÖAB): urinträngningar med eller utan urinläckage, vanligtvis med ett ökat behov av att tömma blåsan under såväl dag som natt. För att ställa diagnosen ÖAB får man inte heller ha funnit någon annan trolig förklaring till symtomen. Ökad tömningsfrekvens är det vanligaste symtomet, följt av urinträngningar och trängningsläckage. Fastän de flesta söker läkare för sina symtom har bara en tredjedel erhållit behandling.

Kvinnor och män med symtom på överaktiv blåsa rapporterar låga nivåer på frågor som gäller hälsorelaterad livskvalitet och produktivitet i arbetslivet och har höga nivåer på frågor oro och depression jämfört med dem som har små eller inga symtom på överaktiv blåsa. Det huvudsakliga målet för behandling är att förbättra livskvaliteten för dessa patienter. En kombination av beteendeterapi (t.ex. blåsträning) och farmakologisk behandling leder ofta till en acceptabel situation för patienten. Emellertid finns fortsatt ett behov av behandlingsalternativ, som kan ge en bättre balans mellan effekt och biverkningar, så att man därigenom ytterligare kan förbättra den enskilda patientens situation.

Effekt och resultat av traditionell behandling

Förstahandsval i behandlingen av ÖAB är mediciner som lugnar ner den överaktiva blåsan (s.k. antimuskarina medel), kombinerade med förändringar i livsstil, bäckenbottenträning och blåsträning. Behandling med dessa traditionella läkemedel kan tolereras väl och har bevisad effekt vid behandling av överaktiv blåsa och har även visat sig förbättra patienternas livskvalitet.

I en nyligen rapporterad studie om urologiska symtom var urinträngningar mycket vanligt. Trots detta hade bara två tredjedelar sökt behandling för symtomet och mindre än hälften (44 %) av alla hade erhållit behandling med traditionella läkemedel. Av de som sökt hjälp och erhållit sådan behandling slutade 41 % helt, medan 28 % fortsatte behandlingen missnöjda. Otillräcklig effekt och besvärande biverkningar, framför allt muntorrhet, var de vanligaste orsakerna till detta.

Effekt och resultat av ny behandling

Sedan maj 2013 finns ett läkemedel mot överaktiv blåsa, med en helt ny farmakologisk princip. Medan de traditionella, antimuskarina läkemedlen utövar sin effekt genom att hämma tömningen av blåsan, så verkar det nya läkemedlet mirabegron (BetmigaÒ), genom att stimulera blåsan till avslappning medan den fylls.

Mirabegron har i omfattande studier visat sig vara statistiskt bättre än placebo (”sockerpiller”) avseende effekt på antalet inkontinensepisoder per dygn, antalet blåstömningstillfällen och antalet trängningsepisoder. Effekten ligger ungefär på samma nivå som vid behandling med traditionella läkemedel. Även avseende subjektiva mått, t.ex. hur nöjd patienterna var med behandlingen, skilde sig mirabegron från placebo. Effekten för patienter över 65 år var jämförbar med den hos yngre personer. Patienter som tidigare hade sviktat på traditionell medicinsk behandling behandling, svarade ändå på behandling med mirabegron.

Mirabegron uppvisar en gynnsam biverkningsprofil med en frekvens av såväl muntorrhet som förstoppning, klassiska biverkningar av traditionell medicinsk behandling, som låg på placebonivå. Den vanligaste biverkan med mirabegron är hjärtklappning (1,2 %). P g a begränsade data ska mirabegron inte användas av gravida eller ammande kvinnor. Det har ännu inte utförts särskilda studier på barn.

Sammanfattning

Mirabegron är ett nytt och intressant tillskott i den medicinska arsenalen för behandling av överaktiv blåsa. Även om tidigare medicinsk behandling också är effektiv, så har många patienter avbrutit behandlingen p.g.a. biverkningar, framför allt i form av muntorrhet, men även förstoppning. Genom att mirabegron fungerar enligt en helt annan farmakologisk princip än tidigare mediciner mot överaktiv blåsa, kan man nu komma förbi dessa biverkningar. Traditionella läkemedel är dock även fortsättningsvis förstahandsval vid medicinsk behandling av överaktiv blåsa. Kombinationsbehandling kan vara aktuellt för vissa patienter.