Botulism är en mycket sällsynt men allvarlig matförgiftning som orsakas av det ytterst potenta giftet (toxinet) boltulinumtoxin vilket kan bildas av bakterien Clostridium botulinum i dåligt konserverad mat. Giftet kan orsaka muskelförlamning genom att blockera impulstrafiken från nerv till muskel.

Injektionsbehandling med botulinumtoxin har sedan mer än 20 år använts i medicinskt syfte för att minska spasticitet i muskulaturen vid olika neurologiska tillstånd.

Under de senaste tio åren har Botox® använts som behandling vid svår trängningsinkontinens (urinläckage orsakat av ökad motorisk aktivitet i blåsans muskelvägg) när annan läkemedelsbehandling inte varit effektiv. Behandlingen gavs inledningsvis främst till patienter med så kallad neurogen blåsfunktionsstörning (som regel orsakad av MS-sjukdomen eller efter ryggmärgsskada). Numera behandlas också patienter som har uttalad urininkontinens utan att vi finner någon bakomliggande neurologisk sjukdom eller skada. Tillståndet brukar då benämnas ”överaktiv blåsa”.

Botoxbehandling av urinblåsan har både för- och nackdelar. Den stora fördelen är att behandlingen är mycket effektiv, två patienter av tre blir helt eller nästan helt av med sina symptom. En annan fördel är att behandlingen är enkel för patienterna, de allra flesta får sina blåsinjektioner i lokalbedövning på urologmottagningen.

Till nackdelarna hör att det på många mottagningar är svårt att få behandlingen genomförd eftersom man har brist på mottagningstider och därför resurser att bereda patientgruppen utrymme. Behandlingseffekten varar i ett halvt till ett år och därefter kan ny behandling ges. Ibland blir effekten av läkemedlet så uttalad att patienten under en period får svårt att viljemässigt tömma sin blåsa. Alla patienter måste därför kunna tillämpa självkateterisering (RIK, Ren Intermittent Kateterisering). Rent praktiskt är detta dock sällan ett problem. De flesta patienter med svåra neurologiska tillstånd använder redan RIK medan patienter med överaktiv blåsa som regel endast behöver en låg dos Botox® då RIK sällan blir aktuellt (forskningsstudier har visat att en av tjugo patienter som får Botox® på grund av överaktiv blåsa kan behöva RIKa sig under en begränsad tid efter behandlingen).
Det finns också en viss ökad risk för att drabbas av urinvägsinfektion efter behandling.