Risken att få problem med blåsan och att drabbas av inkontinens ökar ju äldre vi blir. Att många gamla människor har svårt att hålla tätt betyder dock inte att inkontinens är ett led i det normala åldrandet. Alla oavsett ålder har rätt att få ordentlig utredning och behandling för sin inkontinens.

alt

Vi lever allt längre och glädjande nog, ofta förhållandevis friska upp i en hög ålder. Idag är 18 procent av Sveriges befolkning över 65 år. År 2050 beräknas andelen ha ökat till 25 procent.


Även om dagens pensionärer är friskare än tidigare generationer så drabbas oftare äldre människor av sjukdom än yngre. Även inkontinens är vanligare bland äldre än bland yngre. Exakt hur många som drabbas är svårt att veta, en forskningsrapport från år 2006 uppskattar att 40 procent av personerna över 75 år har svårt att hålla tätt. Störst är problemet bland kvinnor, men forskningsrapporten visar att inkontinens är nästan lika vanligt bland de äldre männen.

Orsakerna flera

När yngre och medelålders människor drabbas av inkontinens orsakas den oftast av gynekologiska eller urologiska faktorer. Bland äldre personer är orsakssambanden ofta mer komplicerade än så. Ofta handlar det om flera olika faktorer som samverkar.
Det kan handla om att personen inte hinner till toaletten i tid för att hon har svårt gå. Inkontinensen kan också vara en biverkning av läkemedel eller orsakas av en sjukdom, förklarar Ulla Molander, överläkare och docent i geriatrik vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Utredning nödvändig

Precis som för medelålders och yngre personer så påverkar inkontinens äldre människors livskvalitet starkt negativt. Många avstår från sociala aktiviteter och annat som de tycker om att göra för att de är rädda för läckage.


Alla människor oavsett ålder som besväras av urinläckage har rätt till en ordentlig utredning, säger Molander.
Med en ordentlig utredning menar hon att läkaren ska undersöka patienten, och ta reda på om personen lider av andra sjukdomar som hon tar läkemedel för. Läkaren, uroterapeuten eller distriktsköterskan ska även kartlägga när och hur mycket patienten läcker.
Vi kan förvisso inte bota alla, men vi kan alltid lindra besvären.

Små åtgärder kan öka livskvaliteten

Inkontinens innebär inte bara lidande för den drabbade, ständiga läckage är även påfrestande för anhöriga som tar hand om en sjuk partner eller förälder i hemmet. Faktum är att inkontinens är en av de vanligaste anledningarna till att äldre människor måste flytta till äldreomsorgens särskilda boende.


På dessa boende är uppemot 80 procent av patienterna inkontinenta. Det betyder att inkontinensvården är resurskrävande. Faktum är att man ofta med förhållandevis enkla åtgärder kan minska samhällskostnaderna och samtidigt öka livskvaliteten för den enskilde.